Giv CO2-målene baghjul

En bred alliance i og omkring transportsektoren, deriblandt Energi- og olieforum, melder i denne fælles kronik sig klar til at bidrage med forslag til, hvordan CO2-niveauet i transportsektoren sænkes, så regeringens klima-ambitioner for 2020 kan nås.

Det står og falder med seks procentpoint. Seks nødvendige point, der skal til for, at Danmark opfylder den klare politiske målsætning om at reducere CO2-udledningen med 40 pct. i 2020 i forhold til 1990. De seks procentpoint skal med den kommende klimalov hentes i den ikke-kvotebelagte sektor, og her fylder transportområdet godt.

Vi er en bred kreds af relevante aktører, der er enige om, at transportsektoren ikke bare kan – men skal – levere sin del af det samlede reduktionsmål. Arbejdet med den nye lov starter med Klima-, Energi- og Bygningsministeriets konference 3. september.

Alle teknologier og løsninger skal i spil, for faktum er, at intet trylleslag eller enkelttiltag kan bidrage tilstrækkeligt. Vi erkender, at ingen kan klare opgaven alene – og derfor står vi sammen om at give et bud på, hvordan transporten kan bidrage med op imod en tredjedel af den udestående CO2-reduktion.

Plads til vækst og frihed

Vi skal tage to overordnede hensyn: Indsatsen skal skabe bedre rammer for innovation og vækst i Danmark, og den må ikke forringe danskernes mobilitet eller frihed til at vælge mellem forskellige teknologier og transportløsninger.

Vi må erkende, at mulighederne for offentlig støtte er begrænsede. Riget fattes penge, så virksomheder og private skal belastes mindst muligt med yderligere afgifter. Derfor skal de nødvendige investeringer være nøje gennemtænkte.

Bæredygtige og markedsparate løsninger

Alle de valgte løsninger er – ud over at være bæredygtige – allerede klar på markedet nu eller i løbet af et par år. På den måde ved vi, at løsningerne er realistiske og ikke fugle på taget.

Udviklingen går mod et øget behov for mobilitet og transport. Vi forudsætter derfor, at man politisk – med transportforlig og finanslove – vil sikre, at fremtidens vækst i persontransporten kan blive absorberet af den udbygning af den kollektive trafik, som er et af regeringens mål.

Transportsektorens udfordringer kan opdeles i to – persontransporten og den tungere transport af gods og personer. De konkrete løsningsforslag er forskellige for de to områder, men der er dog væsentlige fællestræk. Vi skal se på effektivisering, andre drivmidler og overgang til andre teknologier i vores transport.

Iblanding af avancerede biobrændstoffer – som f.eks. anden-generations bioethanol – er et oplagt værktøj til at skabe forandring. Ved at skabe et marked for avancerede biobrændstoffer forøges grundlaget for produktion af biobrændstoffer. Teknologien er klar, vi har et 10 pct. mål at arbejde frem mod, og vi ved, at biomassen er der.

Vi foreslår, at markedet skabes ved at stille krav om iblanding af avancerede biobrændstoffer. Kravet øges i takt med, at vi får udvidet produktionen af den type biobrændstoffer og dermed får tilgodeset både dansk vækst og global bæredygtighed. Det er dog klart, at der skal være et økonomisk incitament til at fremme denne udvikling, og at iblanding for transporterhvervet bliver konkurrenceneutral.

Persontransporten

Hvad angår persontransporten, er der brug for en bred palet af løsninger. Udover iblandingen af avancerede biobrændstoffer skal især gas-, el- og hybridbiler – hvor el og fossile brændsler supplerer hinanden – spille en rolle.

I Danmark er der fokus på elbilerne. Flere og flere modeller, bedre infrastruktur med ladere og batteriskifte, samt en kontinuerlig teknologisk udvikling og prisreduktion gør el til persontransport til et mere og mere attraktivt alternativ i de kommende år. For at opnå størst mulig klimagevinst er der dog også behov for sideløbende at fremme andre energieffektive teknologier og drivmidler. Vi kan eksempelvis starte med at skele til vores nabolande, hvor gas spiller en voksende rolle i persontransporten. Med en voksende produktion af biogas er der et bæredygtigt potentiale her.

Også i den eksisterende vognpark er der mange gode muligheder. Vi ved, at de nye modeller er markant mere energieffektive. Der er simpelthen flere km per liter benzin/diesel og dermed udledt CO2. Det er især relevant, at ejere af firmabiler og større “familiebiler”, der ikke umiddelbart kan opnå samme mobilitet og økonomi ved nye teknologier, får incitament til at købe biler, der kører længere på literen.

Samlet set kræver de ovenstående ændringer et afgiftssystem med de rette incitamenter. Det, mener vi, lader sig gøre med en afgiftsmodel, der er teknologineutral, og hvor der tages hensyn til køretøjernes CO2-udledninger og sikkerhed, samt hvor også firmabilbeskatningen tages med i betragtningen. Vi har tillid til, at markedsudviklingen vil give de rette løsninger på sigt, men for nogle teknologier har staten dog en vigtig rolle med at skabe forudsætningerne for markedet, hvad angår eksempelvis infrastruktur.

Den tunge transport

Når det kommer til den tungere transport, vil biodiesel udgøre en hjørnesten i de næste mange år. Men herudover rummer også gas et betydeligt potentiale for bl.a. busdrift. Allerede i dag er der pilotforsøg i gang i både København og Fredericia for at teste brugen af biogas som drivmiddel. Det kræver igen investeringer i infrastruktur, og det skal ske på en måde, så flåden af eksempelvis busser i den offentlige transport bliver udskiftet med en hensigtsmæssig timing.

Når det gælder den tunge godstrafik, skal EU også med om bord. Danske vognmænd er under massivt pres fra udenlandske konkurrenter, og branchen har ikke råd til at miste konkurrenceevne. Det er derfor centralt, at der på EU-plan laves fælles normer for CO2-udslip. Samtidig skal den eksisterende vognpark udvikles, så den bliver mere brændstofeffektiv.

Gevinsten

Der er meget at hente ved, at vi tænker os om i forhold til transporten. Det vil skabe vækst og job, hvis Danmark går foran med innovative løsninger og bliver et aktivt og producerende land af eksempelvis avancerede biobrændstoffer, udbredelse af elbiler, brug af naturgas i transportsektoren osv. Og det hele kan ikke løses med klimaloven. Det er oplagt, at den varslede omlægning af den danske bilbeskatning skal bidrage massivt til at skabe de rette incitamenter. Her ligger der en stor politisk opgave, som dog lader sig løse.

Fordelene ved at give transporten mulighed for at bidrage til den danske CO2-reduktion er markant. Bliver de ovenstående ændringer gennemført på en hensigtsmæssig måde, så vil transporten reducere Danmarks CO2-udledning med yderligere 1,5 mio. tons udover det forudsatte i Energipolitisk Redegørelse. Dermed dækker transporten mere end 30 pct. af den manko, som stadig udestår for, at vi når en 40 pct. CO2-reduktion i 2020.

Den rejse, som vi gerne vil sende den danske transportsektor på, virker lovende. Den vil være startskuddet til en egentlig grøn omstilling af transportsektoren – og resultaterne kan nås med både vækst, bæredygtighed og mobilitet i bagagerummet.

Fra alle os, der udgør en bred alliance i og omkring transportsektoren, er signalet klart: Vi bidrager gerne med konstruktive, fremadrettede forslag, når man fra politisk hold sætter sig bag rattet og drejer startnøglen.

Kilde: eof.dk

Af: Lars Aagaard, adm. direktør Dansk Energi, Søren Gade, adm. direktør Landbrug & Fødevarer, Thomas Dalsgaard, koncerndirektør DONG Energy A/S, Lars Hansen, præsident Novozymes Europe A/S, Peter Stigsgaard, direktør Energi- og olieforum, Erik Østergaard, adm. direktør Dansk Transport og Logistik, Kjær Andreasen, direktør DAKA Biodiesel, Anne Grete Holmsgaard, direktør Biorefining Alliance, og Thomas Møller Thomsen, adm. direktør FDM.