Høringssvar vedr. ændring af lov om om fremme af energibesparelser i energiforbruget

VedvarendeEnergi afgiver hermed sit høringssvar i forbindelse med:
”Forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i energiforbruget, lov om ændring af lov om afgift på elektricitet og lov om ændring af lov om påligning af indkomstskat til staten (Nedlæggelse af Center for Energibesparelser)”.

VedvarendeEnergi ønsker i forbindelse med sit høringssvar at udtrykke sin beklagelse af, at energiforligsparterne har valgt at nedlægge en uafhængig energispareaktør, der netop i kraft af sin uafhængighed var i stand til at sætte kontroversiel viden til debat.
Ved nedlæggelsen af Center for Energibesparelser er det vigtigt – dels at bibeholde nogle af Go’ Energis produktrettede aktiviteter – og dels sikre, at en stor del af de resterende midler anvendes til en direkte og uafhængig rådgivning om energibesparelser og energieffektivisering. For at opnå synergieffekt og gennemsigtighed, er det samtidig vigtigt, at der sikres en høj grad af koordinering / samarbejde imellem de forskellige aktørers indsatser.

Grundlæggende er det VedvarendeEnergis holdning, at Go’ Energi-mærket skal bibeholdes, da det er kendt som en positiv indikator på energibesparende produkter.

VedvarendeEnergi foreslår, at flg. aktiviteter fra Go’ Energi bevares / videreføres:
1. Lister over produkter med EU-energieffektiviseringsmærker
2. Lister over produkter med Go’ Energis mærker (herunder varmepumpeliste)
3. En videreførelse af listerne bør også indeholde overvejelser om at indføre nye produktlister og godkendelsesordninger – herunder kvalitetsmærker for solceller.

I forbindelse med ovennævnte produktlister kan vi anbefale, at der bl.a. indledes et samarbejde med Topten, der er en NGO-baseret informationsservice, der på hjemmesider viser de mest effektive produkter indenfor en lang række produktgrupper, både grupper med og uden EU-effektivitetsmærkninger. Disse eksisterer bl.a. i Schweiz, Holland, Frankrig og Tyskland. Kontakt og koordinering af et sådant arbejde kan med fordel ske via deinternationale INFORSE kontakter.

Indsats rettet imod kommuner ville være blevet nedprioriteret i Go’ Energi’s kommende handlingsplan.
VedvarendeEnergi mener ikke, at denne indsats skal nedprioriteres, men måske ændres, så den:
a. Sætter fokus på CO2-reduktion i offentlige bygninger
b. Suppleres med en indsats, der koordineres og målrettes kommunernes borger- og virksomhedsnære aktiviteter.

Indsats rettet imod små- og mellemstore erhvervsvirksomheder (Kurveknækker, Erhverv og Grøn Butik)
I forbindelse med Go Energis initiativ Kurveknækker Erhverv, er der indgået en aftale med VedvarendeEnergi / Energitjenesten om opstartsstøtte til mindre erhverv, der ønsker at sætte fokus på energibesparelser under ordningen Grøn Butik. Ordningen er kommet godt fra start, og Vedvarende Energi ønsker at denne videreføres.
Kurveknækker Erhverv indeholder nogle værktøjer, der vil kunne videreføres og videreudvikles til en energispareaktivitet, der især er rettet imod de mindste (under 50 medarbejdere) erhvervsvirksomheder, der ofte bliver ”tabere” i netselskabernes energieffektiviseringsaktiviteter. Værktøjerne i Kurveknækker Erhverv kan suppleres med en individuel rådgivning, hvorved også de mindste virksomheder får et reelt tilbud. Dette kan f.eks. ske i form af forskellige typer af Diplomordninger.

Generel nyheds- og videnformidling – bl.a via cases, bør fortsat prioriteres. Der er stadig brug for informationer, der kan resultere i ændringer i adfærdsmønstre og handlinger. Det fremgår ikke af lovforslaget hvordan denne formidling tænkes gennemført fremover.

Det er vigtigt, at der sikres en individuel, direkte og uafhængig rådgivning, der kan gøre den enkelte i stand til at vælge de rigtige løsninger. I den individuelle rådgivning er det vigtigt at have fokus på, at der også (geografisk) er forskelligheder, når det handler om at vælge de rigtige løsninger – bl.a. i forbindelse med ”Fremme af alternativer til oliefyr” og ”Energirenovering af den eksisterende bygningsmasse”.

Det fremgår af lovforslaget, at ca. halvdelen af de ”sparede” 60 millioner kr. / år, skal anvendes på transportområdet. VedvarendeEnergi er enig i, at der skal sættes fokus på energiforbruget i transporten, men synes generelt, at det er en dårlig idé at tage midlerne fra den indsats på el- og varmeområdet, der især er rettet imod den mindre forbruger (husholdningen, husejeren og de mindste virksomheder), der i forvejen ikke er tilstrækkeligt tilgodeset med individuel rådgivning. VedvarendeEnergi havde gerne set, at der i stedet blev sat fokus på at betragte borgernes energiforbrug ud fra en totalressourcetankegang, hvor som minimum el, varme og transport indgik i en helhedsbetragtning.
Efter perioden med den aftalte finansiering af el-ladestandere bør midlerne derfor tilbage til indsatsen rettet imod el- og varmebesparelser, gerne suppleret med et fokus på besparelser i energiforbruget ved transport, primært overfor mindre forbrugere (husholdninger og mindre erhvervsvirksomheder), der ikke er så meget i fokus i netselskabernes indsats.

Øvrige kommentarer:

I elloven §6 omdøbes energisparebidraget til et energieffektivitetsbidrag. Udtrykket ”energieffektivitetsbidrag” går igen i §2, nr. 1, hvori det angives at ændringen skyldes et ønske om
overensstemmelse imellem bidragets navn og anvendelsesformål.

VedvarendeEnergi ser en risiko ved at ændre på anvendelsesformålet (og bidragets navn), hvis det betyder, at det ikke længere vil være muligt at finansiere aktiviteter, der er rettet imod besparelser, som ikke er effektiviseringer, f.eks. besparelser, der fremkommer ved at forbrugerne køber mindre apparater tilpasset deres behov, eller omlægger deres vaner. Hvis adfærdsændringer kan tolkes som ”mere effektiv energianvendelse”, ser vi derimod ingen problemer i ændringen.

Ovenstående høringssvar er afgivet på vegne af VedvarendeEnergi
Yderligere informationer og kommentarer kan indhentes ved kontakt til undertegnede.

Mange hilsener
fmd. Marianne Bender
Mobil: 21 21 32 88
e-mail: bender@ve.dk