Høringssvar: vedr. forslag til ændret lov om CO2-kvoter

Vi mener at forslaget til ændret CO2-kvotelov på en række områder giver alt for store muligheder for udslip af drivhusgasser, også udslip langt udover det bæredygtige udslip af drivhusgasser i Danmark og EU.

Derfor mener vi der er behov for væsentlige stramninger på en række områder.

P.g.a. de lave og svingende priser på CO2 kvoter, mener vi ikke at Danmark skal auktionere alle kvoter, der tildeles Danmark. Vi foreslår at staten kun auktionerer den andel, der er nødvendig for an gradvis reduktion af drivhusgasudslippet og som vil give et så klart prissignal som muligt (det kræver ændring af §18, hvor der i linie 2 skal ændres ordlyd fra ”…alle kvoter…” til ”… en del af de kvoter….”). Da Danmark kun administerer en lille del af de samlede kvoter i EU, vil dette kun have effekt på kvotemarkedet, hvis det koordineres med andre EU-lande; men vi mener  muligheden for at tilbageholde klart skal fremgå af loven.

For luftfart mener vi ikke at luftfarten skal fortsætte med at være uden en væsentlig klima-relateret miljøafgift, hvilket vil være effekten af at give en over halvdelen af branchens kvoter som gratiskvoter til luftfartsselskaber. Derfor foreslår vi at luftfart ikke tildeles gratiskvoter (kræver ændring af §20, ordlyden ”tildeler gratis” ændres til ”auktionerer” i teksten, startende i første linie). Vi foreslår at dette koordineres med Sverige og Tyskland, hvor sidstnævnte allerede planlægger en afgift for luftfart, som kan modsvare gratiskvoter.

P.g.a. overskuddet af kvoter i kvotehandelsperioden 2008-2012 og de mange tvivlsomme kvoter i denne periode (fra tvivlsomme CDM-kvoter og fra generøs tildeling af gratiskvoter), foreslår vi at der ikke overføres kvoter fra fra perioden 2008-2012 til perioden 2013-2020. Det kan gøres ved brug af §22, stk. 4 i lovforslaget.

Endelig mener vi at kvoter fra JI og CDM projekter ikke skal tillades i kvotehandelssystemet. Nogen af de ovenstående forslag kan kræve ændringer i det underliggende EUdirektiv, og vi foreslår at Danmark derfor tager disse spørgsmål op i EU.

Flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen – olesen@ve.dk