Høringssvar: vedr. havvindmøller ved Mejlflak i Aarhus bugt

I VedvarendeEnergi finder vi at de positive miljøeffekt ved det foreslåede projekt, primært i form af ren elproduktion tæt på mange elforbrugere, langt overgår de negative miljøeffekter. Vi bemærker at der ikke forventes væsentlige

negative effekter for dyr og planteliv, men at der tværtimod kan forventes øget liv i havet omkring møllerne p.g.a. de kunstige rev, der skal etableres på havbunden omkring møllerne. Møllerne vil ikke kunne høres på land, pånær på dele af Tunø under visse vejforhold. De negative miljøeffekter er dermed i praksis kun visuelle.

Den fremlagte VVM redegørelse og visualisering giver efter vor vurdering generelt et udmærket billede at projektets effekter. Det ser dog ud til at visualiseringerne af møllerne om natten ikke giver et retvisende billede, da møllernes belysning vil være skærmet af i en vinkel 15′ fra vandret, mens det ikke ser ud til at belysningen i visualiseringerne er afskærmet på denne måde. Derfor bør det overvejes at udarbejde og offentliggøre en visualisering fra et punkt på kysten med den planlagte afskærmede belysning.

Kontakt Gunnar Boye Olesen for yderligere kommentarer på gbo@ve.dk