Høringssvar vedr. lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning fremsat af klima- energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.
VedvarendeEnergi opfatter det fremsendte lovforslag som problematisk i forhold til:

  1. Sikring af den enkelte kundes kvalitet i ydelser fra forsyningspligtselskabet
  2. Størrelsen på det særlige marked for forsyningspligt i fald lovforslaget vedtages i sin nuværende form
  3. Usikkerhed vedr. hvilken type kunder, der –  i fald lovforslaget bliver vedtaget – bliver tvunget over på et kommercielt produkt, de ikke selv har ønsket.
  4. Risiko for at de svageste kunder ikke opdager, at de ikke længere er omfattet af forsyningspligt og priskontrol
  5. Risiko for at elprisen  stiger for de svageste kunder.

Herudover synes lovforslaget ikke på nogen måde, at indeholde elementer, der kan sikre og / eller give yderligere incitamenter til et dynamisk marked, der kan bidrage til at fremme et fleksibelt elforbrug.  

Som bekendt er der netop nedsat et udvalg til eftersyn af reguleringen af den danske elforsyningssektor. Én af udvalgets opgaver er at komme med forslag til opgaver og indhold i den fremtidige forsyningspligt senest maj 2013.
VedvarendeEnergi foreslår derfor, at nærværende lovforslag udskydes, så udbuddet af nye forsyningspligtopgaver kan ske på baggrund af udvalgets analyser og forslag.
En udskydelse kan håndteres – bl.a. ved forlængelse af de nuværende bevillinger til de eksisterende forsyningspligtselskaber. Til gengæld vil det ikke være realistisk at kunne flytte kunder ”tilbage”, hvis de først ER sendt ud på det kommercielle marked Hvis lovforslaget – imod vores anbefaling vedtages – kan det derfor blive vanskeligt at reagere på eventuelle anbefalinger fra udvalget.

Hvis lovforslaget ikke trækkes tilbage bør det sikres, at de mindste forbrugere (husholdninger samt små og mellemstore erhvervsvirksomheder) ikke bliver ramt af følger af lovforslaget. Disse kunder er endnu ikke vænnet til at bevæge sig på det kommercielle marked, når det handler om indkøb af el og energitjenester som f.eks. forsyningspligt. Da Energitilsynet (i deres netop offentliggjorte rapport) forudser, at lovforslaget med stor sandsynlighed vil betyde prisstigninger for de mest sårbare kunder, bør lovforslaget indeholde en konkret plan for, hvordan de ramte forbrugere skal / vil blive informeret om ændringen i deres kundestatus.  Risikoen for, at disse kunder ikke længere vil kunne få leveret el og varme skal klart fremgå af formidlingen, og det skal klart fremgå, hvilke forholdsregler de kan tage – og hvordan.

I øvrigt støtter VedvarendeEnergi de forslag, der er fremsat fra Forbrugerrådet vedr. beskyttelse af forbrugeren.
Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til undertegnede.

På vegne af VE – med venlige hilsener:

Marianne Bender