Udfasning af kul og olie som energikilde

Udfasning af kul og olie

Omkring 250.000 helårsboliger i Danmark varmes op med oliefyr. Men høje priser på fyringsolie gør det til en dyr fornøjelse for oliefyrsejerne, og miljøet må også betale sin pris. Alternative opvarmningskilder er både billigere i drift og langt mere miljøvenlige.

Den danske klimapolitik

De mange oliefyr i danske helårsboliger spiller dårligt sammen med den danske energi- og klimapolitik, som sigter efter at gøre Danmark fri for fossile brændsler i 2050, og som også har som mål, at el-og varmeforbrug skal være fossilfri allerede i 2035.

De grønne alternativer til oliefyret

Den gode nyhed er, at der findes gode - og grønne - alternativer til den sorte fyringsolie. Men der kan være en økonomisk hurdle ved at droppe oliefyret til fordel for fx et jordvarmeanlæg eller et træpillefyr. Anlægsomkostningerne for den grønne varmeforsyning kan være ret store, selvom den samlede økonomi er god. Et tilskud til oliefyrsejerne eller et statsgaranteret lån kunne være løsningen på problemet.

150.000 oliefyr uden for fjernvarmeforsyningen

Mange oliefyrsejere bor i de økonomisk trængte yderområder i Danmark, og udgifterne til en alternativ energikilde vil efter alt at dømme her ramme en del mennesker hårdt. Man skønner at op mod 150.000 boliger med oliefyr befinder sig uden for fjernvarmeforsyningen, og boligejere i de områder er derfor nødt til at se sig om efter andre opvarmningskilder.
De husstande, der har oliefyr i forvejen, skal omlægge til fjernvarme, hvor det er muligt. Andre alternativer er varmepumper eller biomassefyr.

De danske kraftværker og kul

Vi bruger alt for meget kul. Selvom kul er den mest forurenende energikilde og ikke et gram produceres i Danmark, er godt halvdelen af danske kraftværkers brændsel stadig kul. Kul giver det højeste drivhusgasudslip af alle vore energikilder. Og den lokale forurening og naturødelæggelser ved at bryde kul er også meget store.

VedvarendeEnergi foreslår, at regeringen straks planlægger en udfasning af kul fra de danske kraftværker og kraftvarmeværker. Omstillingen skal ske indtil 2020 samtidig med, at en stor del af elproduktionen erstattes af vindkraft, mens varmepumper overtager en stor del af varmeforsyningen.

 

raastof_paa_ipad_ve
raastof_logo_uden_tekst_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.

raastof_logo_uden_tekst_ve
raastof_paa_ipad_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.